flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

TRADYCJA PIELGRZYMOWANIA

   Ks. rektor Stanisław Budyń

Sierpień wyróżnia się w religijności polskiej wy­jątkową aktywnością, jaką są piesze pielgrzymki na Jasną Górę. W 2012 roku w 169 pielgrzymkach wzięło udział ok. 103 tysiące osób. W roku bieżącym zameldowanych jest blisko 130 tysięcy uczestników. Jedne pielgrzymki organizowane są przez poszcze­gólne diecezje, inne przez zakony, a jeszcze inne przez różnego rodzaju stowarzyszenia religijne. Pąt­nicy przemierzają łącznie ponad 15 tysięcy kilometrów i w sposób gwiaździsty" zdążają ze wszystkich stron na Jasną Górę. Pierwsza zorganizowana pielgrzymka przybyła do Częstochowy w 1434 roku, po odnowieniu Obrazu Matki Bożej, zniszczonego przez złodziei. Wówczas obraz niesiony był przez pątników z Krakowa na Jasną Górę. Kroniki podają, że w XVI wieku pielgrzymi przybywali z ponad 300 miejscowości Rzeczpospolitej i z ponad 50 znajdujących się poza jej ówczesnymi granicami. O znaczeniu pielgrzymek dla ludności świad­czy fakt, że pomimo trwającego obowiązku pańszczyzny, nie odwa­żono się zakazać chłopom uczestniczenia w nich. Pielgrzymowały wszystkie warstwy społeczne - od chłopstwa, przez mieszczaństwo aż do szlachty. Dla wielu była to jedyna możliwość udania się w po­dróż. Grupy pielgrzymów nazywano kompaniami, na czele każdej stał przewodnik. On wyznaczał trasę, miejsce i godziny postoju oraz prowadził modlitwy. Przewodnikami były najczęściej osoby świeckie. W okresie zaborów pielgrzymki na Jasną Górę były wyra­zem jedności narodu. Pomimo zakazów rosyjskich i niemiec­kich zaborców ludzie brali w nich udział, wyrażając nie tylko swój patriotyzm, ale i wierne trwanie w pobożności maryjnej. Najstarsza zorganizowana pielgrzymka, która nieprzerwanie trwa do dzisiaj, wyrusza z Warszawy i przemierza swój szlak od 1711 roku. Biorą w niej udział mieszkańcy stolicy i okolicznych miejscowości - od 8 do 15 tysięcy pątników. W 1792 roku uczestnicy prawie doszczętnie zostali wymordowani przez wojska rosyjskie. Upamiętnia to pomnik w pobliżu wsi Krasice, ok. jednego dnia drogi od Częstochowy. Nawet podczas II wojny światowej i podczas Powstania Warszawskiego nie przerwano pielgrzymowania. Po II wojnie światowej liczba pątników, z racji uwarunkowań politycznych i społecznych, znacznie się zmniejszy­ła.


Ks. rektor Stanis
ław Budyń z Nagrodą Cordi Poloniae w towarzystwie działaczy polonijnych w Niemczech

Byli oni szykanowa­ni; w dni pielgrzymkowe zatrzymywano pociągi w drodze, aby nie dojeżdża­ły do Częstochowy, ulice w mieście zamykano pod pretekstem remontów itd. Ponieważ komunikacja w Polsce była wyłącz­nie w rękach państwo­wych, istniał całkowity zakaz wyjazdów na Ja­sną Górę. Komunistyczne rządy nakazały milicji drastyczne obostrzenia, nakładały wysokie kary pieniężne, łącznie z więzieniami. Każde zbiorowe nabożeństwo na placu przed wałami, uważano za antypaństwowe i rewolucyjne. Znaczny wpływ na zwiększenie liczby pątników miał wybór kar­dynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wyjątkowym rokiem był 1991, kiedy to na Jasnej Górze zorganizowano VI Światowe Spotkanie Młodzieży pod przewodnictwem Ojca św. Jana Pawła II. Przybyło wówczas ok. 1,6 miliona uczestników z całego świata. Dlaczego ludzie pielgrzymują? Głównym powodem jest religia, wyzna­nie wiary i osobiste intencje uczestniczących. We wspólnocie przeżywa się braterstwo, wzajemną pomoc, życzliwość. Wędrówce towarzyszy mo­dlitwa, śpiewy, codzienna liturgia Mszy św., dawanie świadectwa o wła­snych przekonaniach religijnych i duchowych doświadczeniach. Każda pielgrzymka ma swoje hasło, które wiąże się najczęściej z ideą podawaną przez Ojca Świętego lub z hasłem, zaproponowanym przez Episkopat Polski. Są ludzie, którzy od wielu dziesiątek lat rokrocznie pielgrzymują na Jasną Górę w zorganizowanych grupach. Istnieje także specjalna strona interne­towa z galerią zdjęć, praktycznymi informacjami i aktywnością poszcze­gólnych grup oraz z możliwością otrzymania konkretnej pomocy w trud­nej sytuacji. Pielgrzymom towarzyszą ciężarówki, które wiozą ich wy­posażenie. Duże wrażenie robią grupy pątnicze, gościnnie przyjmowane przez ludność miejscowości znajdujących się na szlaku ich wędrowania. Warto kiedyś przeżyć taką pielgrzymkę, pozostawia niezapomniany ślad w życiu.

Ks. rektor Stanisław Budyń

Źródło: Nasze Słowo"

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.