flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • K2_09-4_01_Slaska_fot.1.png
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

K4.10.01 Maloszewska fot.1 W dniach 3-5 października 2014 roku w polonijnym ośrodku „Con­cordia" w Herdorf odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli Polskich Misji Katolickich w Niemczech. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: Jak efektywnie uczyć współczesnego języka polskiego poza granicami Polski.

W warsztatach brało udział 39 nauczycieli z terenu Niemiec. Ich organizatorem była Halina Koblenzer - koordynator Chrześcijańskiego Centrum ds. Nauczania Języka Polskiego. Szkolenie dydaktyczne prowa­dzone było przez nauczycieli z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie - Małgorzatę Małyską oraz Jacka Szpunara, który prowadził zajęcia umuzykalniające. Gościem spotkania był przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech ks. prałat dr Ryszard Mroziuk. Z powodu odejścia ks. prałata na emeryturę, podczas spotkania nauczyciele serdecznie podzię­kowali mu za wieloletnią opiekę duszpasterską, sprawowaną podczas warsztatów i pielgrzymek a także znaczące wsparcie dla nauczycieli pracujących w Niemczech.

Szkolenie metodyczne było bardzo owocne, wsparte wieloma ćwi­czeniami, dotyczącymi tematu, wzorowanymi konspektami lekcji, in­formacjami na temat nowych podręczników internetowych dla dzieci polonijnych oraz możliwości kształcenia pozaszkolnego.

 

                                         Barbara Małoszewska

Barbara Małoszewska

Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 dwie Szkoły Przedmiotów Ojczystych Polskiej Parafii w Monachium obchodziły swoje jubileusze - 30 lat Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawia II przy Hessstr. oraz - 25 lat Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bp. Michała Kozala w ośrodku duszpasterkim na Neuperlachu. Uroczystości jubileuszowe szkoły przy Hessstr. rozpoczęła Msza św. Dziękczynna, odprawiona w niedzielę 1 czerwca 2014 roku w kościele św. Józefa, której przewodniczył o. Piotr Chyła - wikariusz Prowincjonała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Po Mszy św. w sali parafialnej spotkali się ci, którzy przed laty tworzyli szkolę, jak i ci, którzy służą jej obecnie. Słowa podziękowań i wdzięczności wyraził im o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR. a usłyszeli je wszyscy duszpasterze, siostry zakonne, założyciele szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, przewodniczący Komitetów Rodzicielskich, Rad Rodziców i dobroczyńcy szkoły. Po prezentacji multimedialnej o działalności szkoły uczniowie przedstawili program artystyczny, a na zakończenie uroczystości zostali obdarowani dyplomami, nagrodami i okolicznościowymi pamiątkami. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali wydaną z tej okazji jubileuszową gazetkę szkolną. Przygotowana została również wystawa zdjęć, obrazująca 30 lat działalności szkoły.

Barbara Małoszewska

W dniu 11 lipca 2014 roku odbyło się pierwsze w nowej, czterolet­niej kadencji (2014-2018), konstytucyjne zebranie niemieckiej Rady Katolików Świeckich Regionu Monachium (KRM). Rada obejmuje swoim zasięgiem miasto i powiat Monachium. W skład 80- osobowej rady KRM wchodzą przedstawiciele rad dekanalnych, stowarzyszeń i ruchów katolickich, księży i diakonów, rad parafialnych katolików obco­języcznych, osobistości życia politycznego, kulturalnego i społecznego, a także przedstawiciele młodzieży katolickiej (BDKJ) i Monachijskiego Katolickiego Centrum Kształcenia Dorosłych (MBW).

Na wiosnę br. działające w Polskiej Parafii w Monachium, Chrze­ścijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium e.V.. dzięki wieloletnim staraniom, zostało przyjęte w skład Grupy Roboczej Niemieckich Organizacji Katolickich (ARGE).

Barbara Małoszewska

W niedzielę, 3 sierpnia 2014 roku, w kościele św. Józefa w Mona­chium odprawiona została Msza św. w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, której przewodniczył o. Tomasz. Jakubczak CSsR. redemptorysta z Pietropawłowska, który wygłosił okolicznościową ho­milię. Parafianie modlili się za bohaterów Powstania Warszawskiego i za Polskę. Uroczystość ubogaciły liczne parafialne poczty sztandarowe. Na zakończenie odśpiewano pieśń Boże, coś Polskę. Honorowymi gośćmi uroczystości byli mieszkający w Monachium uczestnicy Powstania Warszawskiego: pani Inna Zembrzuska-Wysocka i pan Aleksander Menhard.

dr Barbara Małoszewska

Od 1996 roku, na początku Adwentu, wystawiane są w Niemczech, głównie na dworcach kolejowych, polskie szopki. Wykonują je uczniowie kilku szkół plastycznych w Polsce, w tym Państwowego Liceum Sztuk Plastycznym im. Kenara w Zakopanem, którzy rzeźbią od kilkunastu lat co roku przynajmniej jedną szopkę. Inicjatorem tej akcji był ks. prof. Witold Broniewski, polski kapłan, mieszkający od lat w Stuttgarcie. Jego ideą było wyprowadzenie" żłóbka z kościołów w miejsca publiczne, aby w ten sposób przeciwstawić się nasilającej się komercjalizacji Świąt Bożego Narodzenia. I tak szopki stanęły na dworcach kolejowych, lotniskach, w bankach, centrach handlowych, przekazując bożonarodzeniowe przesłanie podróżnym, przechodniom, klientom. Każda szopka zawiera przesłanie dla świata i tak powstały żłóbki z wiodącymi hasłami, takimi jak np. Betlejem a rodzina, Betlejem a Nowa Europa, Betlejem a młodzież, Betlejem a biedni naszego świata. Obok Świętej Rodziny w niektórych szopkach można zobaczyć figury Matki Teresy z Kalkuty, św. Stanisława Kostki, św. Teresy z Lisieux, czy Pier Giorgio Frassatiego.

Piotr Małoszewski

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej powstała w 1992 roku jako przedstawicielstwo polskich katolików w Europie Zachod­niej. Przewodniczy jej każdorazowo Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Od dwóch lat jest nim ks. bp Wiesław Lechowicz, sufragan tarnowski. W skład 12-osobowej delegacji Polonii Niemieckiej, której przewodniczy ks. prałat Stanisław Budyń (Hannower), Rektor Polskiej Misji Katolickiej, wchodzi m.in. 6 członków Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego: ks. dr prałat Ryszard Mroziuk (Dortmund), prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Monachium), mec. Edmund Ropel (Giesen), ks. prałat Kazimierz Latawiec (Mannheim), ks. prałat Leon Sądowicz (Mainz) i. mec. Andrzej Holm (Mannheim), a ponadto pozo­stali przedstawiciele Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech: Małgorzata Brzósko (Dortmund), Andrzej Krysta (Norymberga), dr Grażyna Koszałka (Hamburg) oraz ks. Jerzy Wieczorek SChr, prowincjał Towarzystwa Chrystusowego w Niemczech (Bochum) i ks. Jacek Herma, moderator Ruchu „Światło-Życie" (Carlsberg). Prof. Piotr Małoszewski jest wiceprzewodniczącym rady z ramienia świeckich.

   Ks. rektor Stanisław Budyń

Sierpień wyróżnia się w religijności polskiej wy­jątkową aktywnością, jaką są piesze pielgrzymki na Jasną Górę. W 2012 roku w 169 pielgrzymkach wzięło udział ok. 103 tysiące osób. W roku bieżącym zameldowanych jest blisko 130 tysięcy uczestników. Jedne pielgrzymki organizowane są przez poszcze­gólne diecezje, inne przez zakony, a jeszcze inne przez różnego rodzaju stowarzyszenia religijne. Pąt­nicy przemierzają łącznie ponad 15 tysięcy kilometrów i w sposób gwiaździsty" zdążają ze wszystkich stron na Jasną Górę. Pierwsza zorganizowana pielgrzymka przybyła do Częstochowy w 1434 roku, po odnowieniu Obrazu Matki Bożej, zniszczonego przez złodziei. Wówczas obraz niesiony był przez pątników z Krakowa na Jasną Górę. Kroniki podają, że w XVI wieku pielgrzymi przybywali z ponad 300 miejscowości Rzeczpospolitej i z ponad 50 znajdujących się poza jej ówczesnymi granicami. O znaczeniu pielgrzymek dla ludności świad­czy fakt, że pomimo trwającego obowiązku pańszczyzny, nie odwa­żono się zakazać chłopom uczestniczenia w nich. Pielgrzymowały wszystkie warstwy społeczne - od chłopstwa, przez mieszczaństwo aż do szlachty. Dla wielu była to jedyna możliwość udania się w po­dróż. Grupy pielgrzymów nazywano kompaniami, na czele każdej stał przewodnik. On wyznaczał trasę, miejsce i godziny postoju oraz prowadził modlitwy. Przewodnikami były najczęściej osoby świeckie. W okresie zaborów pielgrzymki na Jasną Górę były wyra­zem jedności narodu. Pomimo zakazów rosyjskich i niemiec­kich zaborców ludzie brali w nich udział, wyrażając nie tylko swój patriotyzm, ale i wierne trwanie w pobożności maryjnej. Najstarsza zorganizowana pielgrzymka, która nieprzerwanie trwa do dzisiaj, wyrusza z Warszawy i przemierza swój szlak od 1711 roku. Biorą w niej udział mieszkańcy stolicy i okolicznych miejscowości - od 8 do 15 tysięcy pątników. W 1792 roku uczestnicy prawie doszczętnie zostali wymordowani przez wojska rosyjskie. Upamiętnia to pomnik w pobliżu wsi Krasice, ok. jednego dnia drogi od Częstochowy. Nawet podczas II wojny światowej i podczas Powstania Warszawskiego nie przerwano pielgrzymowania. Po II wojnie światowej liczba pątników, z racji uwarunkowań politycznych i społecznych, znacznie się zmniejszy­ła.

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.