II KONGRES ORGANIZACJI POLSKICH W NIEMCZECH - DÜSSELDORF 2014

Drukuj

K4.01 1.02 fot.1Kongres Organizacji Polskich w Niemczech odbył się 17 i 18 października 2014 roku w Düsseldorfie. Miejscami obrad były Landtag Nadrenii Północnej - Westfalii oraz Sala Kongresowa hotelu „Mercury”. W Kongresie udział wzięli polscy i niemieccy politycy, dyplomaci oraz członkowie organizacji polonijnych.

Kongres rozpoczął się w sali frakcji CDU Landtagu Nadrenii Północnej - Westfalii. Gośćmi Kongresu byli między innymi: Josef Neumann, wiceprzewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamen­tarnej Nadrenii Północnej - Westfalii, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka na Sejm, Jan Sobczak, konsul generalny Rzeczypospolitej Pols­kiej w Kolonii, Stanisław Hebda, konsul, przewodniczący Działu Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ko­loiiii, Tadeusz Oliwiński, konsul generalny Rze­czypospolitej Polskiej w Berlinie, Thorsten Kłute, Sekretarz Lan­du Nadrenia Północna - Westfalia, Jacek Ju­nosza Kisielewski, dy­rektor Departamentu Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dr Piotr Piotrows­ki, dyrektor biura prof. Bartoszewskiego, Olaf Müller, przewodniczący Urzędu Kultury Miasta Aachen.

 

K4.01 1.02 fot.2

Pierwszy dzień kon­gresowy skupił się na trzech panelach dysku­syjnych: Polska sztuka i kultura w Nadrenii Pólnocnej-Westfalii - Od Klopsztangi to Katynia (Olaf Müller, przewodniczący Urzędu Kultury Miasta Aachen mówił o wsparciu, jakiego miasto Aachen udziela polskim organizacjom), Niemiecko-Polski Okrągły Stół jako ważny instrument realizacji niemiecko-polskiego Traktatu z roku 1991 (Wiesław Lewicki i Józef Malinowski z Konwentu Organizacji Polskich zaprezentowali stan realizacji ustaleń ostatniego spotkania plenarnego) oraz Polska gospodarka w procesie transformacji — 10 lat Polski w Unii Euro­pejskiej (Stanisław Hebda, Konsul, przewodniczący Działu Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolo­nii przybliżył sytuację gospodarczą polskich firm na terenie Nadrenii Północnej - Westfalii).

 

 

 

K4.01 1.02 fot.3

Drugi dzień II Kongresu Organizacji Polskich odbył się w Sali Konferencyjnej Hotelu „Mercury" w Düsseldorfie. Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, dr Michał Nowosielski, wygłosił referat na temat Uwarunkowania sytuacji polskich organizacji w Niemczech. Zobrazował on sposób prowadzenia polityki integracyj­nej oraz polityki wielokulturowości w Niemczech, stosunki polsko- niemieckie, a także zwrócił uwagę na problemy z samoorganizowaniem się Polonii w Niemczech.

Przedstawione zostało również Biuro Polonii w Berlinie. Na ten temat mówił Alexander Zając, kierownik Biura Polonii oraz Pre­zydent Konwentu Organizacji Polskich. Opisał on cele i problemy Biura Polonii, wynikające m.in. z niekonsekwentnego finansowania działalności placówki. Zwrócił również uwagę na trudności w kontaktach z pełnomocnikami rządu RFN. Kwestię języka polskiego poruszała Ewa Miżejewska, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, która opowiedziała o zakresie prac oraz historii swojej organizacji.

 

 

K4.01 1.02 fot.5Dr Jacek Barski, Dyrektor Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków „Porta Polonica" również przedstawił realizowany przez niego projekt, polegający na digitalizacji materiałów historycznych i informacji o historii Polonii w Niemczech. Był to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów całego Kongresu, który wywołał emocjonalną dyskusję pomiędzy jego uczestnikami. Prowadzenie portalu internetowego Porta Polonica, który powstał na mocy ustaleń ostatniego spotkania plenarnego Okrągłego Stołu, budzi wiele zastrzeżeń uczestników Kongresu.

Prof. Bogdan Musiał z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił referat na temat Studium porównawcze mniejszości polskiej w narodowo-socjalistycznych Niemczech i Unii Sowieckiej, który poruszył problem prześladowań Polaków, antypolskiej propagandy i czystek etnicznych w latach 20. i 30.

W typowo prawnym temacie wypowiedział się mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Poruszył on temat roszczeń Polonii w Niemczech i dwóch pozwów przeciwko Republice Federalnej Niemiec o odszkodowania wojenne (w kwocie 1 miliarda euro) oraz przywrócenie grupie polskiej statusu mniejszości narodowej w Niemczech.

Podczas Kongresowego spotkania nie zabrakło również wątku me­diów polonijnych w Niemczech. O tym informował Wiesław Lewicki, redaktor naczelny portalu „Polonia Viva" i dyrektor Europejs­kiego Instytutu na rzecz Kultury i Me­diów Polonicus VoG. Zobrazował on rynek mediów polonijnych w Niemczech i jego trudną sytuację ze względu na dotychczasowy brak możliwości wsparcia finansowego ze strony RFN. Zaakcentował również problemy z wyegzekwowaniem od strony niemieckiej finansowania portalu „Polonia Viva", powstałego na mocy ustaleń Traktatu Okrągłego Stołu, podobnie jak Biuro Polonii w Berlinie. Na rzecz mediów polonijnych powinien być utworzony fundusz BKM na tych samych zasadach co na kulturę.Kongres zakończył się podsumowaniem. Posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk stwierdziła, że strona polska powinna w większym stopniu wesprzeć polonijnych reprezentantów podczas najbliższego spotkania plenarnego Okrągłego Stołu i walczyć o realizację ustaleń traktatu. Pomimo przynależności do różnych organizacji i prezento­wanych innych zdań na wiele tematów, uczestnicy Kongresu doszli do porozumienia w sprawie utworzenia rezolucji, zawierającej wnioski ze wszystkich debat.