flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

SAMODZIELNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zdecydowaliście się Państwo na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, na formę prawną planowanego konceptu gospodarczego, co należy w nim uwzględnić? Podejmując się realizacji przedsięwzięcia gospodarczego, którego celem jest osiąganie zysku, należy się zastanowić nad ekonomicznymi i prawnymi aspektami tego problemu. Z ekonomicznego punktu prowadzenie działalności gospodarczej jest zależne od kwalifikacji osoby, zamierzającej taki projekt realizować, przedmiotu i zakresu planowanej działalności gospodarczej, oczekiwanych profitów, posiadanych zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych. Z prawnego punktu widzenia sprawą najważniejszą jest wybór formy prawnej działalności gospodarczej, skutkującej odpowiedzialnością potencjalnego przedsiębiorcy za szkody, jakie on taką aktywnością może wyrządzić osobom trzecim. Artykuł ten opisuje jedną z możliwych form prawnych prowadzenia biznesu, przewidzianych dla osób nieposiadających dużych zasobów finansowych. Państwo czytając go dowiecie się tego, jak się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi skutkami wykonywanej działalności gospodarczej oraz jakich formalności należy dokonać w tym celu, by niżej opisaną spółkę założyć.

 

***

            W listopadzie 2008 roku nastąpiła zmiana prawa, dotycząca tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwanych spółką lub spółkami z o. o). Następstwem tej nowelizacji było ustanowienie nowej jej formy prawnej pod nazwą Mini-GmbH czy też GmbH-light. Motywem tej zmiany było umożliwienie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przy mniejszym kapitale zakładowym niż ten, który jest wymagany dla normalnej spółki z o.o., tj. GmbH o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 25 tys. Euro. Mini-GmbH jest także zwana Unternehmergesellschaft (UG). Jest ona spółką, posiadającą osobowość prawną i należącą do spółek kapitałowych. Prowadzi się ją pod własną firmą (nazwą) i reprezentacją jej prezesa. Kwintesencją tej spółki jest to, że jej majątek jest majątkiem odrębnym od majątku osobistego wspólników. Tego rodzaju forma prawna jest głównie przeznaczona dla tych osób. które chcą się podjąć prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, nie posiadając dużego kapitału.

Kapitał zakładowy spółki

            Kapitał zakładowy spółki UG może wynosić od 1 Euro do 24 999 Euro. Jego wysokość jest przez wspólników ustalana w umowie spółki. Ta dyspozycja ma też zastosowanie przy ustalaniu wartości nominalnej udziałów i ich rozdziale pomiędzy wspólników. Określając kapitał zakładowy, powinno się dokonać projekcji finansowej przyszłej spółki, sporządzając dla niej tzw. biznesplan. Należy w nim uwzględnić potrzeby finansowe podejmowanych w przyszłości przedsięwzięć po to, by zapobiec niewypłacalności spółki i jej ewentualnej upadłości na stracie działalności.

Nazwa spółki w obiegu handlowym

Spółka Mini-GmbH w obrocie handlowym nie może zawierać skrótu GmbH lecz powinna się posługiwać wyrażeniem Unternehmergesellschaft (UG). Innego rodzaju określenia nie są dozwolone, zważywszy na zakres odpowiedzialności majątkowej spółki i jej wspólników. Jeżeli w nazwie spółki nie zostanie uwzględnione wyrażenie UG", to będzie to decydowało także o odpowiedzialności wspólników za jej długi. W razie niewypłacalności spółki wobec osób trzecich odpowiedzialność za jej zobowiązania będą również ponosić wspólnicy swoim majątkiem osobistym.

            W takim przypadku stosować należy §18 HGB (kodeksu o spółkach handlowych). Stanowi się w nim to, że bez względu na formę prawną nazwy, przyczyniające się do braku jasności co do firmy, pod którą działalność gospodarczą się prowadzi, wprowadzające uczestników obrotu gospodarczego w błąd, są zabronione. Niestosowanie się do tego przepisu w konsekwencji także może doprowadzić do braku zgody na rejestrację spółki.

Obowiązek tworzenia rezerw i przekształcenie spółki UG w spółkę GmbH

            UG jest początkową formą prowadzenia działalności gospodarczej w postaci, co prawda, spółki z o.o., lecz w niewielkim rozmiarze. Z czasem, wraz ze wzrostem jej obrotów i funduszy własnych, powinna ona zostać przekształcona w normalną spółkę z o.o. (GmbH). Z tego powodu ważnym jest to, by pamiętać o konieczności tworzeniu jej rezerw. Odpisy na rezerwy powinny wynosić 25 procent rocznego zysku przedsiębiorstwa. Nietworzenie ich w rozliczeniu rocznym nie jest właściwe i sprzeczne z prawem. Rezerwy spółki mogą służyć jedynie do pokrywania jej strat, albo do podwyższenia kapitału zakładowego.

            Szczególną regulacją prawną stosowaną w czasie tworzenia spółki UG jest zakaz opłacania jej udziałów w kapitale zakładowym w formie aportu, tj. wkładów rzeczowych - takich, jak maszyny, urządzenia, nieruchomości i należności. Można to dopiero uczynić w momencie, gdy jej kapitał zakładowy w pełni zostanie opłacony w gotówce. Wówczas dopiero Mini-GmbH może zostać wpisana do Rejestru spółek handlowych. Kapitał zakładowy tej spółki wspólnikom nie może być wypłacany, a nadto - musi ona go permanentnie utrzymywać w wysokości zadeklarowanej w umowie o jej utworzeniu.

            Szczególne regulacje dotyczące UG nie mają zastosowania wówczas, jeżeli jej kapitał zakładowy osiągnie wysokość 25 tys. Euro. W takim przypadku z mocy prawa poprzez akt notarialny przekształca się ją w normalną Sp. z.o.o. Spółka będzie wówczas traktowana jak GmbH i swoje zyski będzie mogła dowolnie dzielić pomiędzy wspólników.

Jak tworzy się UG?

            UG można utworzyć za pomocą umowy spółki albo używając protokołu utworzenia spółki, które ustawodawca ustanowił. Czynność ta musi być wykonana z. zachowaniem formy aktu notarialnego. Zarejestrowanie Mini-GmbH następuje za pośrednictwem notariusza. Może być ona tworzona za pomocą wzoru umowy o tworzeniu spółki - w takim przypadku, gdy spółka nie posiada więcej niż trzech wspólników i prezesa spółki. Rozwiązanie to zostało ustanowione z myślą o oszczędzaniu kosztów na etapie tworzenia spółki. Opłata notarialna jest zależna od jej wysokości kapitału zakładów ego. Negatywnym skutkiem użycia wzoru, stworzonego przez ustawodawcę, jest brak możliwości uwzględnienia indywidualnych regulacji, zależnych od woli wspólników spółki (np. wypowiedzenia umowy czy wystąpienia wspólnika ze spółki). Przy użyciu wzoru urzędowego dla tworzenia spółki należy przyjąć regulacje, przewidziane przez ustawodawcę.

            Siedziba spółki musi się znajdować na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Adres ten będzie także właściwym dla doręczeń. Korespondencja handlowa spółki powinna zawierać pełne dane spółki, tj. formę prawną, jej siedzibę, numer rejestru w Rejestrze spółek handlowych, nazwę sądu, w którym ona jest zarejestrowana, imię i nazwisko prezesa spółki. Sąd rejonowy może na spółkę nałożyć karę pieniężną w wysokości 5 tys. Euro, jeżeli powyższe wymogi przez nią nie zostaną spełnione.

Odpowiedzialność majątkowa

            Odpowiedzialność majątkowa Mini-GmbH za zobowiązania powstałe w czasie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej jest ograniczona do wysokości kapitału zakładowego oraz do posiadanego przez nią majątku. Co do zasady, wierzyciele nie mają możliwości zaspokojenia swoich roszczeń z majątku osobistego wspólników. Ma to także zastosowanie w przypadku upadłości spółki. Odpowiedzialność tego rodzaju wystąpi jednak tylko wtedy, gdy wspólnicy zarejestrują Mini-GmbH, używając do tej czynności nazwy, zgodnej z prawem, z dopełnieniem UG. Jeżeli wspólnicy przed zarejestrowaniem Mini-GmbH podpisali umowę najmu, na np. pomieszczenia mającego być jej siedzibą, to wówczas za tego rodzaju zobowiązania oni ponoszą odpowiedzialność osobistą. Ograniczenie odpowiedzialności finansowej nie jest jednak bez znaczenia dla kontrahentów. Niektóre firmy odmawiają współpracy ze spółkami UG. Przykładem tego może być następująca sytuacja. Firma, której Mini-GmbH posiadająca kapitał zakładowy i majątek wartości łącznie 1 tys. Euro, dostarcza towar za 25 tys., może się obawiać należytego wykonania zapłaty jego ceny. Obawia się ona ryzyka niezapłacenia rachunku, opiewającego na tak rażąco dużą kwotę należności w stosunku do zdolności finansowej UG.

            Wyżej opisane ograniczenie majątkowe Mini-GmbH ma zastosowanie od dnia jej wpisania do Rejestru handlowego spółek. Oczywistym jest, że jej kapitał zakładowy musi być wpłacony na konto spółki w gotówce.

Odpowiedzialność karna

Zarówno prezes spółki, jak i jej wspólnicy, mogą ponosić odpowiedzialność karną za brak należytego wykonania ustawowo określonych obowiązków. Do takiego katalogu czynności m.in. mogą należeć: podanie sądowi informacji, niezgodnej z prawdą albo zwłoką przy wniesieniu wniosku o upadłości spółki. Odpowiedzialność karną ponosi także prezes spółki, jeżeli nie wykaże on utraty połowy kapitału zakładowego spółki.

Prezes spółki

            Spółka UG musi posiadać jednego bądź wielu prezesów. Zadaniem prezesa jest jej reprezentowanie w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Prezesem spółki może być tylko osoba fizyczna. Może on także posiadać udziały jako wspólnik w spółce. W takim przypadku jest on zwany w spólnikiem-prezesem spółki. Prezes spółki jest wybierany przez wspólników. W każdym czasie może on zostać przez wspólników odwołany. Prezes spółki na wniosek wspólników jest zobowiązany do przekazania im informacji na temat jej działalności oraz im umożliwić wgląd do jej akt, w tym dokumentacji księgowej. Reprezentowanie spółki przez prezesa w stosunkach zewnętrznych jest nieograniczon. Jeżeli prezes spółki jej działalności nie prowadzi zgodnie ze wskazaniami wspólników, to może on przez nich zostać pociągnięty do odpowiedzialności - tak karnej, jak i cywilnej. Należy być świadomym także tego, że niektóre osoby nie mogą być wybrane na prezesa spółki ze względu na ich status prawny, np. na gruncie prawa karnego orzeczony wyrok, zakazujący wykonywania tej funkcji.

Przeniesienie udziałów spółki

            Przeniesienie udziałów Mini-GmbH może nastąpić na wspólników, albo na osobę trzecią przez umowę odstąpienia. Dla ważności dokonania tej czynności prawnej niezbędna jest forma aktu notarialnego. Wszelkiego rodzaju zmiany w posiadaniu udziałów wymagają dokonania zmiany

w Rejestrze spółek handlowych.

Likwidacja spółki UG

            Spółka UG może zostać rozwiązana uchwałą wspólników, podjętą z zachowaniem kwalifikowanej większością głosów. Powodem do likwidacji spółki może być również wszczęcie postępowania upadłościowego albo upłynięcie terminu trwania spółki, zawiązanej na czas określony. Likwidatorzy przy likwidacji spółki muszą uwzględnić tzw. trwający 1 rok okres zakazupodziału majątku spółki. Spółki, które nie posiadają majątku z Rejestru spółek, mogą być wyrejestrowane z mocy prawa.

W następnym artykule zostaną opisane inne inwestorom dostępne prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej - zarówno ich pozytywne, jak i negatywne implikacje oraz ewentualne zagrożenia dla nich samych i ich kontrahentów.

 

Katarzyna Burzynska

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.