flahapl Polska Flag of Germany.svgDeutschland 
  • IMG_0182_new.JPG
  • prezydent.jpg
  • Szydlo_new.jpg
  • U4prezydenta.jpg

SPOTKANIE STAŁEJ KONFERENCJI POLSKICH ORGANIZACJI DACHOWYCH W NIEMCZECH

W dniu 18 lipca br. w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Niem­czech odbyło się kolejne spotkanie Stałej Konferencji Polskich Orga­nizacji Dachowych w Niemczech, na które przybyli przedstawiciele Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła. Ze strony Konwentu obecni byli przed­stawiciele Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech: ks. kanonik dr Adam Prorok - przewod­niczący, prof, dr hab. inż. Piotr Małoszewski - wiceprzewodniczący, ks. prałat Stanisław Budyń- Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz Polskiej Rady w Niemczech - Zrzeszenia Federalnego: przewodniczą­cy Alexander Zając, Ferdynand Domaradzki - przewodniczący Związku Krajowego Rady w Berlinie i Wiesław Lewicki - przewodniczący Związku Krajowego Rady w Nadrenii Północnej - Westfalii. Związek Polaków w Niemczech (Rodło) reprezentowali: prezes Józef Malinow ski, wiceprezes Anna Wawrzyszko oraz ekspert i członek Rodła"' mec. Stefan Hambura. Obradom przewodniczył wiceprezydent Konwentu prof. Piotr Małoszewski.

 

 

Podczas spotkania przedyskutowano stan realizacji postanowień tzw. Okrągłego stołu", który w 2011 roku dokonał przeglądu wprowa­dzania w życie polsko - niemieckiego traktatu z 17 czerwca 1991 roku. Z zadowoleniem przyjęto informację ZPwN o utworzeniu Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech Porta Polo­nica", które docelowo ma znaleźć swoje miejsce w domu Rodła" w Bochum. Do wyjaśnienia pozostają jeszcze kwestie obsady personalnej Rady Doradczej, tzw. Kuratorium, gdyż w tej sprawie istnieją różnice zdań między stroną polonijną a niemiecką oraz sfinansowanie remontu i adaptacji Domu Polskiego. Wyrażono uznanie grupie roboczej ds. nauczania języków ojczystych za wypracowanie strategii nauczania języka polskiego w szkolnictwie publicznym w Niemczech. Równo­cześnie wyrażono jednak zdecydowany sprzeciw przeciw pominięciu najważniejszego postulatu, stawianego przez Polaków w Niemczech i Polonię Niemiecką, tj. kwestii wspierania finansowego nauki języka polskiego jako ojczystego w organizacjach polonijnych.

W chwili obecnej zdecydowana większość dzieci uczy się języka polskiego jako ojczystego w organizacjach polonijnych, co strona nie­miecka uparcie ignoruje. Po raz kolejny wysunięto postulat, by wzorem finansowania innych mniejszości narodowych w Niemczech, w Federal­nym Ministerstwie Spraw Węwnętrznych został utworzony odpowiedni fundusz na wspieranie tej formy nauki języka polskiego. Wyrażono duże zaniepokojenie kolejnymi już próbami zablokowania realizacji projektu biura i portalu internetowego dla Polonii. Strona niemiecka traktuje te projekty jako jednoroczne a nie długofalowe, starając się każdego roku znaleźć nowe argumenty, by ich nie finansować. Konieczne jest tu zna­lezienie jasnych rozwiązań politycznych, gwarantujących długofalowe finansowanie obu projektów. Z dużą troską podkreślono, że realizacja postanowień „Okrągłego Stołu" dotyczących uczczenia pamięci pomor­dowanych Polaków (Centrum Pamięci), wyjaśnienie stanu prawnego mniejszosci polskiej jak i odszkodowań za skonfiskowane po 1940 roku majątki polskich organizacji w Niemczech nie ruszyła z miejsca.

Zauważając więc pozytywne efekty realizacji postanowień „Okrą­głego Stołu"', wyrażono duży niepokój ich bardzo powolną realizacją czy wręcz niewystartowaniem niektórych postanowień. Sprawy te postanowiono przedyskutować osobno ze stroną polską i niemiecką przed planowanym na jesień plenarnym spotkaniem Okrągłego Stołu. Równocześnie ustalono, że zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu z 2011 roku, Polaków w Niemczech i Polonię Niemiecką reprezentują na obradach plenarnych przedstawiciele ZPwN spod znaku Rodła i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz przyjęto skład delegacji na jesienne plenarne spotkanie.

Podczas spotkania omówiono również techniczne strony działania Stałej Konferencji, pokreślając, że została ona powołana w Dortmundzie w 2010 roku w celu wypracowywania wobec władz niemieckich, pol­skich i Unii Europejskiej wspólnego stanowiska w sprawach nurtujących Polonię i Polaków w Niemczech, a w jej skład wchodzą Konwent i Rodło. W tym aspekcie przedyskutowano formy współpracy z innymi organi­zacjami polonijnymi oraz przygotowano tematykę i program Kongresu Organizacji Polskich w Niemczech, która odbędzie się w dniach 17 i 18 października 2014 roku w Landtagu NRW w Düsseldorfie. Kongres jest organizowany wspólnie przez Konwent i Rodło a do udziału zostaną zaproszone wszystkie znaczące organizacje polonijne.

Obrady przebiegały w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze. Ustalono, że spotkania Stałej Konferencji będą odbywały się w miarę możliwości regularnie, korzystając z gościny Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Barbara Małoszewska

Partnerzy

Logo PRwN

Logo forum

Logo ZDPN

Logo der SdpZ Grau

MSZ logo2

SWS logo

logo bez oka z napisem

Biuro Polonii

Konwent 1

 

© 2013 - 2017 Magazyn Polonia. All Rights Reserved. Designed By E-daron.eu

Please publish modules in offcanvas position.