Forum Polonijne w Karpaczu - 8 września 2021

Drukuj

P1290882W ramach Forum Ekonomicznego organizowane jest Forum Polonijne, którego gospodarzem jest Jan Dziedziczak Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Obrady Forum Polonijnego odbędą się 8 września. Program obejmuje pięć paneli dyskusyjnych, w których udział wezmą przedstawiciele instytucji administracji rządowej, przedstawiciele samorządów, ludzie nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Dyskusja toczyć się będzie wokół spraw i interesów Polonii i Polaków na świecie.

 

Karpacz, 8 września 2021, Hotel Gołębiewski

 

 

Panel I. Część 1. godz. 10.45 – 11.30

Tytuł: Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja wybranych projektów dofinansowanych przez KPRM.

Celem panelu jest zaprezentowanie działań podejmowanych przez organizacje pożytku publicznego i środowiska polonijne na całym świecie w zakresie budowania wizerunku Polski za granicą. Przedstawione zostaną wybrane projekty realizowane na rzecz Polonii i Polaków za Granicą, finansowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

 

Panel I. Część 2. godz.11.30 – 12.00

Tytuł: Edukacja polonijna w świetle najnowszych badań – jej stan i perspektywy.

Prezentacja najnowszych badań nad edukacja polonijną.

Celem prezentacji jest ukazanie szkolnictwa polonijnego i szkolnictwa polskiego na Wschodzie w dwóch perspektywach. Pierwsza dotyczy retrospektywy historycznej pokazującej szkołę, jako jeden z głównych filarów utrzymania polskości za granicą. Druga pokaże narzędzie i wstępne wyniki badań określające czynniki stymulujące rozwój szkolnictwa polskiego za granicą. Szkolnictwo polskie na emigracji swoimi początkami sięga XIX wieku obejmuje kilkadziesiąt krajów na całym świecie. Młodzież polonijna stanowi bardzo ważną część kapitału ludzkiego narodu polskiego i dlatego wymaga szczególnej uwagi oraz programów, które zapewnią jej utrzymanie tożsamości narodowej ochron przed całkowitą asymilacją w krajach osiedlenia.

 

Panel II. godz. 12.10-13.10

Tytuł: Polskie uczelnie otwarte dla Polaków z zagranicy.

Celem panelu jest przedstawienie oferty studiowania na polskich uczelniach dla Polaków
z zagranicy poprzez przedstawienie konkretnych propozycji dla studentów. Warto podkreślić fakt, że posiadacze polskiego paszportu i Karty Polaka mogą bezpłatnie studiować na polskich uczelniach. Mimo tej możliwości, korzysta z niej relatywnie niewiele osób. Jak dotrzeć zatem z ofertą studiowania w Polsce do młodych ludzi na świecie? Czy studia w Polsce mogą być elementem powrotów do Polski nie tylko najnowszej emigracji zarobkowej, ale także Polaków w trzecim i kolejnych pokoleniach?

 

Panel III. godz. 13.20 – 14.20

Tytuł: Spółki skarbu państwa na rzecz Polonii.

Celem jest prezentacja działań wspieranych ze środków fundacji spółek skarbu państwa podejmowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Warto się wspólnie zastanowić, jak włączyć Polaków mieszkających za granicą w obieg gospodarczy w Polsce? Jak budować odpowiedzialność społeczną biznesu na rzecz Polonii i utrzymania polskiej kultury za granicą, szczególnie na Wschodzie? Z kim warto szukać sojuszy? Jak zaangażować osoby pochodzenia polskiego, które odrywają kluczowe role zarządcze w globalnych firmach.

 

Panel IV. godz. 14.30- 15.30

Tytuł: Przedsiębiorczość polonijna.

Celem panelu jest przedstawienie przykładów działań w zakresie przedsiębiorczości polonijnej. Poruszone zostaną kwestie możliwości wspólnych inicjatyw biznesowych polonijnych z projektami krajowym. Prelegenci rozważą możliwości angażowania przedsiębiorców polonijnych w proces budowania pozytywnego wizerunku RP za granicą oraz systemowego wsparcia tych działań w dyplomacji ekonomicznej RP.

 

Panel V. 17.10-18.10

Tytuł: Repatriacja – bilans nakładów a efekty.
Celem dyskusji jest refleksja nad relacją nakładów ponoszonych przez państwo polskie
a rezultatami procesu repatriacji. Intencją państwa polskiego jest umożliwienie powrotu do Polski wszystkim zainteresowanym osobom polskiego pochodzenia. Polityka powrotów konsekwentnie wdrażana od kilku lat przez polskie władze. Ważnym jej instrumentem jest Ustawa o Karcie Polaka, która umożliwia pogłębienie związku z Polską i wsparcie przy powrocie do Ojczyzny przodków.

Wspieranie Polonii i Polaków na świecie jest polską racją stanu i wspólnym zadaniem dla polityków, urzędników, samorządów oraz polskiego biznesu. Intensyfikacja i nowa jakość polityki polonijnej jest również możliwa dzięki zaangażowaniu wielu instytucji państwowych –Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw oraz działających w kraju fundacji i stowarzyszeń.

Nagroda Polonijna Forum Ekonomicznego
Po raz pierwszy w historii zostanie wręczona Nagroda Polonijna Forum Ekonomicznego, przyznana i ufundowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.